Әз Наурыз — жанару мен жангырудын бастауы

Барлыгынызды улттык, тел мерекеміз, жыл басы

Улыстын улы куні — Наурыз мерекесімен куттыктаймын!

Наурыз — іргесі согілмес бірліктін берекесі, ырысы тегілмес тірліктін мерекесі. Жаксылыктын жаршысы,

жана жылдын бастауы.

Мерекелердін ен тересі жоне ен кенесі Наурыз мерекесі казак халкы ушін — салауат айтып, келер куннен береке тілеп, шыгыс халыктарын бір бірімен табыстыратын касиетті мейрам! « Бірлік болмай, тірлік болмас » деп казак халкы бекер айтпаса керек. Наурыз еліміздін баянды бірлігі мен уйыган татулыгынын мерекесі.

Бул кундері мейірімділік, жанашырлык, жасампаздык сиякты касиеттер ерекше доріптеледі. Сонын аркасында еліміз бірлігін бекемдеп, тату-тэтті омір суріп жатыр.

Халкымыз эрдайым Наурыз мейрамын жаксылыктын

жаршысына балаган. Казакстан дамудын жана доуіріне кадам басты. Тубегейлі езгерістер кастерлі Отанымызды оркендетуге тын серпін береді деп сенемін. Ынтыманы жараскан журтымыздын ырысы артып, колга алган игі

бастамаларымыз онынан болсын!

У лыстын улы куні жасалатын ен касиетті ас — « Наурыз коже » ,ол тагам жеті турлі домнен даярлануы шарт.

Халыкта наурыз кожені тойып ішкен адам келесі жылга дейін ішім-жемнен тарлык кермейді деген угым бар. Ал улкен кісілер оздерінін ак баталарын береді.

Наурыз — салт достурді тугендеу емес, салт-достурді тірілту. Бул — рухани жангырудын улкен бір белесі.

Ендеше коктемнін шуагын ала келген Улыстын улы куні

Эз Наурыз мерекесімен тагы да куттыктаймын

Енбектерініз онімді, тілектерініз кабыл боп, жана жылда жана уміт, жана тіршілікпен, Улыстын улы куні аталган Наурыз елімізге ссігін куанышпен ашып, эр шаныракка береке, бірлік, мортебе экелсін деп шын журектен

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *