Әркім «Бақыт» дегенді әр түрлі түсініеді. «Бақыт» деген не? Ойыңызыды дәлелдермен негіздеп жазыңыз

Шажаева  Салтанат

Ғұлама ғалым Әбу-Насыр Әл-Фараби сөзімен алсақ: «Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде… адамның өз мінез-құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында» деген екен.

Шынында,адам үшінбақытдеген не?

Әрбір адамның бақытқа берер өз анықтамасы бар.

Менің ойымша, бақыт- адам  өміріндегі бірінші арман.Өйткені, адам көлік, жұмыс, үйді емес, ең алдымен бақытты қалайды.Бақытты  адам  қандай  адам, бұл  сұраққа  әркім  әр  түрлі  жауап  берері хақ. Демек,  бақытты  байлықтан емес, өзіміздін  ішкі  дүниемізден іздейік.Сонда бақытты өмір сүру үшін адамға не қажет? Бақытты  болу үшін бізге,бейбіт өмір қажет дер едім.Осы орайда, менің ойыма ақиық ақын Мұқағали ағаның «Бақыт» өлеңі оралады. Ақын ең бірінші бақытын қасиетті халқын, екінші бақытын кең байтақ Отанын, үшінші бақытым тілім деп жырласа, ал  Мұхтар Шахановтың бақыты — өлеңінде сипаттаған төрт анасы деуге болады: ана деген нағыз бақыт қой! Меніңше, осы екі ақынның өлеңдерінен жалпы ой-пікір ұқсастығын көруге болады.  Ендеше, менің де ойым осы ақындар өлеңімен үндескендей.

Балалық шақта біздер шын бақытты едік. Өмірге, табиғатқа қуанушы едік, айналамызды қоршап жатқанның бәріне қарай отырып, шат-шадымен күйге енуші едік. Міне, дәл қазіргі уақытта дәл солай бақыттымыз. Неге десеңіз, еліміз өз тәуелсіздігін алып, егеменді ел болдық.Дамыған Европа елінің баласы мен көп жылдар аралығында басқа елдің отары болған Африка елінің балаларының өмірін салыстырар болсақ, өзіміздің арманымыздың биік, асқақ екендігін және де бейбіт, тыныш дамыған елдер қатарына енген тәуелсіз, бақытты елде өмір сүріп отырғанымызды мақтан етуіміз етемін. Ата-бабамыз, батырларымыз  жерім, елім аман болсын, ұрпағым бейбіт өмір сүрсін деген арман  жетегінде  бізге бейбіт өмір сыйлады. Осындай бейбіт заманда  бақытты өмір сүру үшін бүгінгі таңда мемлекет  барлық қамқорлықты жасап отыр. Атап айтар болсам, білім алу, спортпен шұғылдану, тегін емделу,салауатты өмір салтын қалыптасытыру,т.б. Әрине, біз, өз мүмкіншілігімізді қай салада болса да көрсете аламыз. Сондықтан да біздің алдымызда  айқын да, анық мақсат болу керек, Біздің  мақсатымыз: білім алу.

Егеменді елдің шағын мемлекеті отбасы деп түсінемін. Мен бақытты отбасының болашақ жеткіншек азаматымын. Отбасымда ата-анам мен бауырларым бақытты өмір сүруде. Биыл мектепті үздік бағаға бітіріп, өзім таңдаған дәрігер мамандығының иесі болу-мен үшін арман,мен үшін бақыт.Өзім армандаған мамандықтың білгір маманы болып, өзімнің бақытты еліме қолымнан келгенше үлес қосу, адал еңбек ету,болашақ отбасылы болу. Мен ойлаған нағыз бақыт, осы деп білемін. Барлығымыз да бақытты болуға жаралғанбыз. Ендеше, өз бақыттарымызды бағалай отырып, лайым бақытты болу үшін өмір сүрейік дегім келеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалық шақта біздер шын бақытты едік қой (еш себепсіз-ақ). Өмірге, табиғатқа қуанушы едік, айналамызды қоршап жатқанның бәріне қарай отырып, шат-шадымен күйге енуші едік қой. Сосын, жас ұлғайған сайын, жұмыс жасай бастаған уақытта, біз бүтіндей күтім мен күтуден тұратын ересектердің мазасыз әлеміне ендік. Ақ ұлпа қар секілді әр жолы бір жерге асықтық, әр жолы жылы желдің демінде еріп кетіп жаттық

  1. Өмірлікмәредетолассызталас-тартыстуындайды. Өйткені, санаулыжылдарішінде, санауғакелместеймейліншекөпнәрсеістептастауымызкерек. Белгіліқағидатбойынша: «Ағашегу, үй салу және бала-шағаөсіру» дегенұранменқоса, мақсат-мүдденіңтізімікеліпқосылады: көліксатыпалу, мансапқұру, бай болу және т.с.с.

Күн астындағы күресте қоршапжатқанәлемніңкереметтілігінбайқамаймыз, адамдардыелеп-ескеруденқаламыз, құстардыңдауысынұмытқалдырамыз, басқашаайтқанда, өзіміздіңтамашаөміріміздіңқарапайымәрісолуақыттаерекшекөпсәттерінкөрмей, жіберіпалыпжатамыз.

Қас-қағымсәттіңқуаныштарыбіздіжиішынбақыттығаайналдырады.Уақыттоқтаусызалғажылжидыжәнесағаттіліүнеміалғажүріпотырады, жақындарымыз бен достарымызбізгеқаншалықтыжақынәріқымбатболғандықтарынестіместенөтеді, балаларбайқаусызөсебередіжәнеқажеттіата-анақарауынсыз, аялыалақанкүтімінсіз, жылуынсызесейеді…

Есіңіздеболсын,толыққандыбақытүшінСізге, жәнесізсекілдіөзгелерге де әрқашанбірнәрсежетіспейтұрады. Газет беттері мен теледидарэкранынанберілетінапат, соғыс, кісіөлтіружайындағынегативтіақпарларөмірсүруді қиындата түспек. Егер осы біржаңалықтардыестіп, көріпбілетінболсаңыз, онда, кезкелгенадамашу-ызалыкүйгееніп, нәтижесінде өз өмірінқара-сұркөлеңкедеелестетінболмақ. Осы тұста біздіңөміргекелеңсіздіктерорнап, бақытсыздықтаркеліп, келіпқалғаныбелгісіз, әрқилыжанжарасы мен ауру түрлерітуындайды. Біздергеөмірдеген — бұл бірыңғай проблема мен күтім-күтімшіліктен тұратындай ыңғайлы көрінбек.

Мұндай жағдайдықалайдұрыстауғаболады, үйішінеқалайбақыторнатааласыз?Мүмкін, бұлойғасыймастайкөрінер, бірақ, бұлайжасауәрадамныңқолынанкеледі. Психология мен эзотерика бойыншажазылғанкөптегенкітапавторларыөтежиіадамназарынмынабір «Адам өзөмірініңжаратушысы» дегенқарабайыр, тымескішындыққааударады. Шындықдемекші, денеміздегіжансыздауларға біздің өзіміздіңкінәміздің бар екендігінмойындайкетелік.

Ашу, дұшпандық, кінәліліксезімі мен негативтіэмоцияларауруға, жанжарасынабастапбарады. Луиза Хей — америкалықжазушы осы біртақырыптаондағанкітапты жарыққа шығарып үлгергенжәнеөзіжасапшығарғанерекшежүйесібойыншаәрбір ауру түріарнаулыбіржаман ой немесенегативтіэмоцияданқұрылатындығы түсіндіріледі. Жәнеөзіміздіңнегативтіойларымызбенөзіміздіңсоқырсезіміміздісәтсіздіккебағдарламалап, өзөміріміздіңжағымсызсценарийінтүзедіекенбіз. Соқырсезімжүйек (атызнемесеарықдепайтылады) секілдіғажапәріхошиістігүлдер (жағымдыойлар мен эмоциялар) мен семіріпалғанарамшөптердіңөсіп-өркендеуінежолбереді (негативтіойлар мен эмоциялар).

Өзөміріміздіңжаратушысы (жасаушысы) өзімізсаналғандықтан, ондабізге негатив орнынажақсыбіройлардыойлауқажет-ақ шығар? Күш-қуатқа толы музыка тыңдап, әзіл-сықақшыныңтамашатартуынтамашалап (мәселен, УәлибекӘбдірайымов), не болмасакезкелгенбір комедия көрсетілімінкөругеболар? Бірақ, ешбіржағдайдаСізгежақынадамдарданбөлініпқалмаңыз, Сізгеқаншалықтыауырболса да… Есіңіздеболсын, оларға да Сіздіңкөңілаударғаныңызқажет, оларСіздіңмахаббатыңыз бен күтіміңізді көруге зәру. Оларменөзқуанышыңызбенбөлісіпнемесежайғанаөз проблемаларыңызды бөліске салыңыз. Мағансеніңіз, осыданкейінСізгеәлдеқайдажеңілтиеді.

Егердәл осы сәттеСіздіңешкіміңізжоқболса — қайғырушыболмаңыз. Сізөзіңізгемысықнемесеит-күшіктіалдырааласыз (олардыңөмірсүругедегенталпынысынкөргенсәтте, бар қайғыңыз ұмытылмақ). Сеніңіз, оларСіздің бос уақытыңыздыбояуғатолтырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар барлығымыз да бақытты болуға жаралғанбыз. Ендеше, өз бақыттарыңызды бағалай отырып, лайым бақытты болайық.

Читайте также:

Добавить комментарий