Жақсы сөз — жанғақуат

Көшербаева Жадыра

Құндылық:Дұрысіс-әрекет

Қасиеттер:әдептілік, сыйластық, мейрімді

Cынып4      Оқушылар саны 12

Сабақ мақсаты: Жылы, сыпайысөздердіңмән-мағынасынашуарқылыоқушылардыңбойындадұрысіс-әрекетқалыптастыру.

 1. Білімділік:  — жақсысөздіңадамөміріндегімаңыздылығынтүсіндіру;

2.Дамытушылық:  — жақсысөздердіқолданабілуіскерліктеріндамыту;

 1. Тәрбиелік:  — ізгілікке, ізеттіліккетәрбиелеу.

Ресурстар:Әдістемелікқұрал, ғалам тор, оқулық, дәптер.

Сабақбарысы:

 1. Ұйымдастырукезеңi.

Тыныштықсәтi.

 1. 4 Су астынасаяхат

Үйтапсырмасынтексеру.

Мен елімніңазаматымын.

 • «Туғанжерсізадамныңкүніжоқ» деғендененітүсінесіңдер?
 • Сендергеөзеліңнесіменыстық?
 • Сендерөзеліңдісүйетіндеріндіқалайдәлелдейаласыңдар?

Сабақбарысынталқылау:

Дәйексөз.

Жүректеншыққансөзжүреккежолтабады.

Науа.

 • Қандайкездежақсысөздердіқолданасыңдар?
 • Жақсысөзестігендеқандайсезімдеболасыңдар?
 • Жаман, дөрекісөзестігендеқандайсезімдеболасындар?
 • Жақынадамдарыңақандайжақсысөзайтқыларыңкеледі
 1. Әңгiмелеу (сұхбат).

Мәтінменжұмыс

Сыпайықоян

Мексика ертегісі

Біркүнімейірімдіжәнесыпайықоянкөршібақшадақырыққабатқатойыпалып, үйінежиналыпжатқанда, кенеттентүлкінікөріпқалады. Қоянныңжүрегідіретті. Қашукерек, біраққайда. Ойланбастанбірүңгіргекіріпкетті. Қоянөтесыпайы, тәрбиеліеді. Үңгіргеруқсатсызкіргенінеыңгайсызданып, амандасуқажетекендігінтүсінеді.

— Сәлеметсізбе, мейірімдіүңгір. Сеніңкеңдігіңжәнетыныштығыңжанғарақатсезімсыйлағандай. Мағанкіругерұқсатетші, — дейді.

Ал үңгірдіңтүпкіріндежыланмекендейтін. Олқоянныңдауысынестіп, оны шақырады. Жыланныңдауысынаноныңжегісікеліптұрғанынсезгенқоян:

— Сіздімазалағанымакешіріңіз, меніАна-қоянкүтіпотыр. Сауболыңыз, — депқашажөнеледі.

Осы бірсиқырлысөздер-ай! Қоянмағанжақсысөзайтпағанда, мен оны ұстапаларедім, — депөкіндіжылан.

1 сұрақ. Қоянқандайжағдайға тап болды?

2 сұрақ.Жыланқоянды неге жемеді?

3 сұрақ.Қандайсиқырлысөздербілесііңдер?

 1. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс. 3 топ

Оқушыларәрмәтінбойыншаолардыңқандайсөздер (мақтау, мадақтау, алғысжәне т. б.) екендігінтабуытиіс.

 1. Құрметтіұстаздар!

Сіздердітөлмерекелерідізбенқұттықтаймыз. Сіздергешығарма-шылықтабыс, еңбектеріңізгежеміс, отбасыларыңызғабақыттілейміз!

Күтілетінжауаптар: жақсытілек, құттықтаусөз.

 1. — Апа, аман-есенсізбе? Қалжағдайыңызқалай? Ауырыпқал-дыдепеді, айығыпкеттіңізбе?

Күтілетінжауаптар: амандық, жағдайсұрау.

 1. — Алло! Сәлеметсіңбе, Айжан! Сеніңмаған 8 Наурызғажібергенашықхатыңдыалдым. Сағанкөп-көпрақметайтып, алғысымдыбілдіргімкеліптұр.

Күтілетінжауаптар: алғысайту, ризашылықбілдіру

 1. Үйтапсырмасы.

Дәптердеберілгенкестені (жақсысөздердің, жағымсызсөздердіңадамғаәсері) өзойларыментолтырыңдар

 1. Топпенәнайту.

Кел, балалар,күлейік

Сөзінжазған Ш. Смаханулы

Әнінжазған И. Нусіпбаев

Кел, балалар, күлейік,

Көңілденіпжүрейік.

Балдырғанбыздемейік,

Өмірсырынбілейік.

Қайырмасы:

Ойын — біздіңдосымыз,

Ойын — көңілхошымыз.

Бәрінкөзбенкөрейік,

Тау гүлдерінтерейік.

Күлежүріп, күнгейге

Дәнмаржанынегейік.

Қайырмасы.

Өмірдегенжарыста,

Шаттықтан, дос, қалыспа!

Сыңғыр-сыңғыркүлкіміз

Жетіпжатсынғарышқа!

 1. Соңғытыныштықсәтi.

Көздеріңдіжұмыңдар, бойларыңдыеркінұстаңдар, бүгінгісабақтаналғанжақсыәсерлеріңдіескетүсіріңдер. Осы жақсысезімдеріңдіжүректесақтаңдар.

Көзіміздіашамыз, рахмет.

Читайте также:

Добавить комментарий