Айналамдағы үлкен және кіші бейнелер І-дыбысы мен әрпі.

Маңғыстау облысы
Жаңаөзен қаласы
№22 орта мектеп КММ
Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі
Орунханова Акжайык Джумахановна

Сауат ашу пәнінен ашық сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы;
Айналамдағы үлкен жəне кіші бейнелер.
І дыбысы мен əрпі Мектеп/Мұ:№22 орта мектеп
Саны: 22 Педагогтіңаты-жөні: Орунханова Акжайык
сынып/топ: МАД «Б» Қатысқандардыңсаны: Қатыспағандардыңсаны:
ҰОҚ-ніңмақсаттар 0.2.1.1. Сөз/сөйлемсызбасыноқу. 0.2.1.2. Суреттікітаптарданақпаратты табу(суретарқылы)
0.3.1.1. Сөз, сөйлемсызбасынқұру.
0.3.2.1. Сөйлемсызбасыныңсоңынатиістітынысбелгілерінқою: нүкте, сұрақбелгісі, лепбелгісі.
0.3.3.1. Жазужолын, жоларалықкеңістікті, жолдыңжоғарғыжəнетөменгісызығынсақтап, əріпэлементтерінжазу.
Күтілетіннәтиже •Барлықтəрбиеленушілер:
Көпшіліктəрбиеленушілер:
Сұраққажауапбереотырып,суреттімазмұндайды.
Берілгенсуреткеқарап, сөздегідауысты, дауыссыздыбыстардыажыратады.
Сөздегідыбыссанын, ондағыідыбысыныңорнынажыратады. ідыбысынасөзойлайды.
Ідыбысына(дауысты, жіңішкедауысты) сөзқұрайды. Дауыстыдыбыстардыңсанынанықтайды.
Жазужолынаіəрпініңэлементтерінжазады.
Кейбіртəрбиеленушілер:
Сюжеттісуреттентанысақпараттытабады. Тақырыпаясындадиалогкеқатысады.
Сөз/сөйлемсызбасыноқиды.
Ідыбысынқатыстырып,сөз, сөйлемқұрастырады.
Сөйлемсызбасыныңсоңынатиістітынысбелгілерінқояды: (нүкте, сұрақбелгісі, лепбелгісі).
Тілдікмақсаттар Тəрбиеленушілер:
Сұрақтарғатолықжауапбереді.Суреттербойыншасөйлемқұрастырады.
Ідыбысыныңбейнесінеұқсатыпжасайды. І əрпінжазып, қолдарынжаттықтырады.
Сабақтағытапсырмалар мендиалогтердеқолданылатынтіл: Пікіралмасусұрақтары.
Сөздернегебөлінеді?Сөздердібуынғабөл.Сөздерқайдыбыстанбасталыптұр?Дыбыстарқандайтүстерменбелгіленеді?Дауыстыдыбыстарнешегебөлінеді?
Өткен
ұоқ-деалғанбілім Дыбыстардыажыратады.
Сөйлемтүлерінқолданады.Қолдыүзбейжазады.Жылмезгілдерітуралыбілімдерінкеңейтеді.
Жоспар
Жоспарланғануақыт Жоспарланғаніс-әрекет ресурстар
І.Дұрыс,әсерлікөңілкүйорнату.
II.Өмірліктәжірибенімаңыздандыру.Мақсаттыболжам.

2–5мин Оқуқызметінебалалардыңназарынтартуүшін педагогжағымды атмосфера құрады.
Балаларбір-бірлерінежылысөздерайтады.
МынасұлуəлемдеАдам өмірсүреді. Үлкен менен кішіге, Күн сəулесін төгеді.
Балаларғаəртүрлідыбыстартыңдап, неніңдыбысынаұқсайтынынтабады. Дыбыстарды балалар ым-ишираменқайталайды.

Үнтаспа.
III.тақырыпбойыншажұмыс.
6–25мин «Алма жинау» ойыны арқылы өткен сабақты пысықтау Жаңа сабақты ашу, І і дыбысы мен әрпімен таныстыру (Ұ,Ө) Əліппе-дəптерменжұмыс.
1-тапсырма
Суретжелісіменпедагогбалаларғасұраққояды.Сұраққажауапберіп,əңгімелейді. Балаларөзойларынайтады.
2-тапсырма.«Дүрбі»өлеңіоқыпбереді. Дүрбі,тиін,кірпісөздерінедыбыстықталдаужасату.
Ідыбысыестілгенсөздердібуынғабөледі.
Жұмсақтаңдайкөтеріледіде,мұрынауажолыменжабылыптұрып,ідыбысыайтылады. І – жіңішке, дауыстыдыбыс.
(Ұ)Сергітусəті.
Педагог балалардыорындарынантұрғызып,өлеңжолдарынқимылмен2-3 ретайтқызады.
Тербеледіағаштар,Алдымнанжелеседі. Кіп-кішкентай ағаштар Үп-үлкен боп өседі.
3-тапсырма.Педагогөлеңжолдарын оқиды. І əрпінің бейнесін түсті қағаздармен құрастырады.
4-тапсырма. Сурет бойынша жұмыс жүргізіледі.Іəрпібарсөздердісөмкенің суретімен сəйкестендіреді. Мысалы: өшіргіш,кітап,кірпі,түлкі. «Неартық?»ойыны, Балалар кірпі мен түлкіні сөмкегесалуғаболмайтынын,яғниекеуі артықекенінтабады.Бірақосысөздерде і дыбысының бар екенін айтады.
І əрпініңбаспа түрін жазады. Əліппе-дəптер.

Суреттер

І əрпіжазылған плакат.

Суреттер.
IV.ұОқ-ніңқорытындысы.рефлексия.

26–30мин Педагогқорытындыжасайды. Балалардыңоқуқызметінебелсенділіктеріменқатынасуынталқылайды.
(Ұ,Ө)Рефлексивтікбағалау.Балаларөзбілімдерінсмайликарқылыбағалайды. Əліппе-дəптер

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *