BRAWL STARS

Bravle stars-букіл лем бойынша

миллиондаган ойыншылардын журегін жаулап алган кызыкты мультиплеерлік мобильді ойын. Supercell езірлеген ол

жекелендірілген кейіпкерлер мен динамикалык шайкастар кездесетін елемде бірегей командалык экшн тежірибесін

усынады.

Ойыннын негізгі идеясы-бравлер командасын куру жене артурлі ареналарда

3 минуттык жекпе-жекке катысу. Эрбір бравлердін ерекше датдылары мен карулары бар, олар эртурлі тактика мен

стратегияларды жасайды. Жылдам

шабуылдаушылардан кушті коргаушыларта дейін ойыншылар тендестірілген курамды

калыптастыру ушін тандаулыларын

тандайды.

«Бравл» — бул тек шайкастар гана емес, сонымен катар командалык ойын.

Жолдастармен бірлескен куш-жігер жулдыздар ушін женістер мен шайкастарга экеледі. Карым-катынас пен уйлестіру ойыншылар ортак максат ушін бірігетін

виртуалды кауымдастык, куру аркылы

сеттіліктін, кілті болады.

Сорты жуйесі жене ойын режимдерінін эртурлілігі ойынга терендік береді.

Ойыншылар бравлерлерді жаксарта алады.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *