Айналамдағы үлкен жəне кіші бейнелер

Маңғыстау облысы

Жаңаөзен қаласы

№22 орта мектеп КММ

Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі

Орунханова Акжайык Джумахановна

 

Сауат ашу пәнінен ашық сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы;

Айналамдағы үлкен жəне кіші бейнелер.

І дыбысы мен əрпі

Мектеп/Мұ:№22 орта мектеп
Саны: 22 Педагогтіңаты-жөні: Орунханова Акжайык
сынып/топ: МАД «Б» Қатысқандардыңсаны: Қатыспағандардыңсаны:
ҰОҚ-ніңмақсаттар 0.2.1.1. Сөз/сөйлемсызбасыноқу. 0.2.1.2. Суреттікітаптарданақпаратты табу(суретарқылы)

0.3.1.1. Сөз, сөйлемсызбасынқұру.

0.3.2.1. Сөйлемсызбасыныңсоңынатиістітынысбелгілерінқою: нүкте, сұрақбелгісі, лепбелгісі.

0.3.3.1. Жазужолын, жоларалықкеңістікті, жолдыңжоғарғыжəнетөменгісызығынсақтап, əріпэлементтерінжазу.

Күтілетіннәтиже Барлықтəрбиеленушілер:

Көпшіліктəрбиеленушілер:

Сұраққажауапбереотырып,суреттімазмұндайды.

Берілгенсуреткеқарап, сөздегідауысты, дауыссыздыбыстардыажыратады.

Сөздегідыбыссанын, ондағыідыбысыныңорнынажыратады. ідыбысынасөзойлайды.

Ідыбысына(дауысты, жіңішкедауысты) сөзқұрайды. Дауыстыдыбыстардыңсанынанықтайды.

Жазужолынаіəрпініңэлементтерінжазады.

Кейбіртəрбиеленушілер:

Сюжеттісуреттентанысақпараттытабады. Тақырыпаясындадиалогкеқатысады.

Сөз/сөйлемсызбасыноқиды.

Ідыбысынқатыстырып,сөз, сөйлемқұрастырады.

Сөйлемсызбасыныңсоңынатиістітынысбелгілерінқояды: (нүкте, сұрақбелгісі, лепбелгісі).

Тілдікмақсаттар Тəрбиеленушілер:

Сұрақтарғатолықжауапбереді.Суреттербойыншасөйлемқұрастырады.

Ідыбысыныңбейнесінеұқсатыпжасайды. І əрпінжазып, қолдарынжаттықтырады.

Сабақтағытапсырмалар мендиалогтердеқолданылатынтіл: Пікіралмасусұрақтары.

Сөздернегебөлінеді?Сөздердібуынғабөл.Сөздерқайдыбыстанбасталыптұр?Дыбыстарқандайтүстерменбелгіленеді?Дауыстыдыбыстарнешегебөлінеді?

Өткен

ұоқ-деалғанбілім

Дыбыстардыажыратады.

Сөйлемтүлерінқолданады.Қолдыүзбейжазады.Жылмезгілдерітуралыбілімдерінкеңейтеді.

Жоспар
Жоспарланғануақыт Жоспарланғаніс-әрекет ресурстар
І.Дұрыс,әсерлікөңілкүйорнату.

II.Өмірліктәжірибенімаңыздандыру.Мақсаттыболжам.

 

2–5мин

Оқуқызметінебалалардыңназарынтартуүшін педагогжағымды атмосфера құрады.

Балаларбір-бірлерінежылысөздерайтады.

МынасұлуəлемдеАдам өмірсүреді.                                                                                            Үлкен менен кішіге,                                                                                              Күн сəулесін төгеді.

Балаларғаəртүрлідыбыстартыңдап, неніңдыбысынаұқсайтынынтабады. Дыбыстарды балалар          ым-ишираменқайталайды.

 

 

Үнтаспа.

III.тақырыпбойыншажұмыс.

6–25мин

«Алма жинау» ойыны арқылы өткен сабақты пысықтау                               Жаңа сабақты ашу,   І і дыбысы мен әрпімен таныстыру                                  (Ұ,Ө) Əліппе-дəптерменжұмыс.

1-тапсырма

Суретжелісіменпедагогбалаларғасұраққояды.Сұраққажауапберіп,əңгімелейді. Балаларөзойларынайтады.

2-тапсырма.«Дүрбі»өлеңіоқыпбереді. Дүрбі,тиін,кірпісөздерінедыбыстықталдаужасату.

Ідыбысыестілгенсөздердібуынғабөледі.

Жұмсақтаңдайкөтеріледіде,мұрынауажолыменжабылыптұрып,ідыбысыайтылады. І – жіңішке, дауыстыдыбыс.

(Ұ)Сергітусəті.

Педагог          балалардыорындарынантұрғызып,өлеңжолдарынқимылмен2-3 ретайтқызады.

Тербеледіағаштар,Алдымнанжелеседі.                                                                                                                  Кіп-кішкентай ағаштар                                                                                                   Үп-үлкен боп өседі.

3-тапсырма.Педагогөлеңжолдарын оқиды. І əрпінің     бейнесін түсті қағаздармен құрастырады.

4-тапсырма. Сурет бойынша          жұмыс жүргізіледі.Іəрпібарсөздердісөмкенің суретімен     сəйкестендіреді.     Мысалы: өшіргіш,кітап,кірпі,түлкі.                                                                                                      «Неартық?»ойыны, Балалар    кірпі мен түлкіні сөмкегесалуғаболмайтынын,яғниекеуі артықекенінтабады.Бірақосысөздерде і дыбысының бар екенін айтады.

І əрпініңбаспа түрін жазады.

Əліппе-дəптер.

 

 

 

 

 

 

Суреттер

 

 

 

 

 

 

І əрпіжазылған плакат.

 

 

 

Суреттер.

IV.ұОқ-ніңқорытындысы.рефлексия.

 

26–30мин

Педагогқорытындыжасайды. Балалардыңоқуқызметінебелсенділіктеріменқатынасуынталқылайды.

(Ұ,Ө)Рефлексивтікбағалау.Балаларөзбілімдерінсмайликарқылыбағалайды.

Əліппе-дəптер

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *