Архив по месяцам: Апрель 2018

0

Үй құстары

Бисенғалиева Лаззат Бөлімдері: Экология негіздері Тақырыбы: Үй құстары. Мақсаты: Үй құстарының тіршіліктері туралы...

0

Ақпарат және киберқауіпсіздікті қорғау

Сванова Гүлназ Жаңатехнологиялар, электрондыққызметкөрсетулербіздіңкүнделіктіөміріміздіңажырамасбөлігінеайналды. Қоғамныңкүнсайынақпараттық-коммуникациялықтехнологияларғатәуелдіболыпбаражатқанынескерсек, осытехнологиялардыңқорғанысыменқолжетімділігісынисәтжәнеұлттықмүдделерүшінмаңыздытақырыпқаайналады. Бүгінгікүнікиберқауіпсіздікақпараттыққоғамныңдамуыныңқажеттішартыболыптабылады, оныңсоңынантехникалықтанбастапзаңнамалықпенаяқтағандашегіжоққауіпсіздікмәселелерініңтізіміменолардыңшешімітұрады. Заманауижағдайдакиберқауіпсіздікмәселелеріесептеуіштехниканыңжекеобъектісіндегіақпараттықорғаудеңгейінен, әрмемлекеттіңақпараттықжәнеұлттыққауіпсіздігініңқұрамдасбөлігіретіндекиберқауіпсіздіктіңбірыңғайжүйесінқұрудеңгейінешығады....