1 — 5 сандары

Асауова Ақгүл

Мақсаты.5 — ке дейін реттік санауды бекіту, заттарды салыстыру, артық және кем санды анықтауды, есеп шығаруды үйрету және ойлау қабілетін дамыту.
Керекті көрнекіліктер. 1 — 5 дейінгі сандар, себеттер, алмалар, қоян суреті және жапсыруға керекті құралдар.
Әдіс — тәсілдер. Сұрақ – жауап, есептер, логикалықесептер, санамақтар.

Оқуіс – әрекетбарысы.
Шаттықшеңбері.
Арайлаптаңатты,
Алтын сәулетаратты.
Жарқырайдықаламыз,
Жайнайтүстідаламыз.
Қайырлытаң, қайырлыкүн.
Сәлеметсіздермеқонақтар.
— Жарайсыңдарбалалар, орнымызғаотырайық — ой, балаларбұл не екен?, кімдікіекен, бұлбізгекелген хат екенкімненкелдіекеноқыпжіберейін.
Сәлеметсіңдерме, балалар! Мен ұзынқұлаққоянмын, сендергемынағажайыпсандығымдыберіпжібердім, ішінеәртүрлітапсырмаларсалдым, солтапсырмамдыорындасаңдар, мен сендергеқонаққакелемін, олүшінменіңбейнемдіқұрастырыңдар. Әртапсырмамдаменіңбірмүшем бар, соныбіріктірулеріңкерек, ендешекездескенше.
— Тәрбиеші: ал балаларқоянныңтапсырмасынорындаймызба?

Ендешесандықтыашайын.
1. Сұрақтарғажауапбер.
Бағдаршамданешекөз бар.
Аспанданешекүн бар.
Жұлдыздыңнешебұрышыболады.
Адамданешекөз бар.
Есіктенешебұрыш бар.
— дұрысбалаларбіздербіріншітапсырманыорындадық, мінекейқоянның басы шықтыорналастырайық.

Келесітапсырманыорындапкөрейік.
2 — тапсырма:
Мынаекісебетке 5 алманыбөліп сал жәнеекісебеттегіалманытағықалайөзгертіпсалуғаболады? Екісебеттегіалмалардықосыпесепшығар.
Мысалы: 3+2=5
4+1=5
2+3=5
Екіншітапсырманыдұрысорындапедікқоянныңденесішықтықұрастырайық.
Ал балаларайтыңдаршықоянғаәлі не жетіспейді?

3 — тапсырма:
Ойын: «Көршісін тап»
Ортаға бес бала шығыпсандардысуырыптұрады, балалармынасандардыретіменкіморналастырады?
Бұлсандарды тура, керікімсанайды?
Сандардыңкөршілерінтауыпкөрейік.
Ал енді осы 1 — 5 кедейінгісандарғаарналғанбалалардыңтақпақтары бар.
1. Достарменібірдейді,
Қарайды да бүйдейді,
Мұқтажсыңқолаяққа,
Ұқсаптұрсыңтаяққа.

2. Мен екімінбалалар,
екідегенбаға бар.
Аз болғансоңталабы,
үлгіреалмайқалады.

3. Мен ғойүштіңтаңбасы,
зейінқойыптыңдашы.
Екіқисыққосылған,
үшжазылғаносыдан.
4. Бірақүшкеағамын,
Жақсысымынбағаның.
Оқуғадосбарғанда, риза меніалғанда.

5. Бір мен екіалмаңдар,
Үшкеалданыпқалмаңдар.
Төрттікбағаалғандар,
Меніғанаармандар.
Қараңдаршықоянныңекіаяғынқұрастырдық.

Сергітусәті:
1 дегендетұрайық, 2, 3, 4,- алақандысоғайық.
Оңжаққабұрылып, солжаққабұрылып, Біротырып, біртұрып, бізжүгіріпалайық. 5 дегендеасықпай, Орнымыздытабайық.

4 — тапсырма.
Логикалықесептер.
1. Мұзайдынындағыүш бала,
Асыр сап жүрсырғанап.
Сырғанамайекі бала,
Жағалаудатұрқарап.
Енді осы бар баланың,
Санынайтсаңжарадың.

2. ҮйгекірдіАлдияр,
ОғанқосаМадияр.
КейінкелдіАйдана
Қаншаболды бар бала?

3. Табақтатөрт алма,
Қолымдабір алма.
Барлығынқосқанда,
Боладынеше алма?

Ендіқоянныңекіқолынқұрастырамыз, ендіқоянныңбарлықденесішықты, өзіде кележатқаншығар. Балаларқоянкелгеншебізоғансыйлықдайындайық, мынаекісебеттіңбіреуінесәбіз, ал екіншісінегүлдердіжапсырамыз.

Қоянкеледі: Сәлеметсіндермебалалармінекей мен де келдім, жайкелгенжокпынойыналакелдім.
Ойын: «Мен неге ұқсаймын»
Мақсаты: Аңдаркейпін салу.
Тәрбиеші: Қоянмынаубалалардыңжасағансыйлығы.

Қорытынды:
Жарайсыңдарбалалар, қоян сен ризасыңба?
Балаларсендергебүгінгіқоянныңтапсырмасыұнадыма?
Ендеше1, 2, 3, 4, 5, сандартуралысанамақайтайық.

Санамақ:
Осыменсабағымыздыаяқталды, жақсықатысқанбалалардымадақтау.
Күтілетіннәтиже:естесақтау, 1 — 5 сандарыаралығындаесепшығару, тура — керісанау, берілгентапсырмалардыорындайалу, логикалықесептішығару, өзбетіменжұмысжасау.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.