М. Монтессори

Шуканаева Рая

1870-1952 жылдар аралығында кішкентай балаларды тәрбиелеп оқытуға байланысты, ерекше әсерлі жүйені жер шарына кеңінен әйгілі еткен  көрнекті үздік итальяндық ғалым, дәрігер-антрополог, философ, психиатр және психолог, педагог-гуманист Мария Монтессори.

1896 жылы Рим университетінің медициналық факультетін бітіргеннен кейін М.Монтессори Италиядағы әйелдерден шыққан бірінші медицина докторы болып табылды.

                    Монтессори әдістемесінің принциптері:

Автор баланың жан – жақты дамуы үшін ең алдыменмыналар қажет деді:

  1. Баланың білім алуы мен танып білуіне жағдай жасалған арнайы орта ;
  2. Баланың әрекеттерін сырттай бақылаушы және оған көмекші рөлін атқарушы тәрбиеші;
  3. Жеке тұлғаны дамытушы жылы аймақ.

 

Монтессори әдісінің мақсаты:

— Балаларды еркін тәрбиелеп, өмірге бейімдеу.

— Өмірдеөзмақсаты бар екенінқалыптастыру.

— Балалардыңөзініңүйреніп, өзіндамытуынажаңамүмкіндіктер беру.

Монтессорипедагогтыңміндеті:

— Балағаөзжұмысынбасқаруғакөмектесу.

— Негізгітүстердіайырабілугеүйрету.

— Ұсақмоториканыдамыту.

— Алғашқыматематикалық, ғарыштықтүсініктердіқалыптастыру.

— Зейінінтұрақтандыру.

— Тәртіпкеүйрету.

Монтессори 5 аймақтантұрады:

  1. Күнделіктіөміржаттығулараймағы.
  2. Сенсорикааймағы.
  3. Математика аймағы.
  4. Тіл аймағы7
  5. Ғарышаймағы.
  6. Күнделіктіөміржаттығулараймағы:

Күнделіктіөміржаттығулараймағыкішкентайбалаларүшінерекшемаңызды. Материалдар бала өзіістейтінісініңмақсатынайқынтүсінгенжағдайдатаңдапалынады. Бала өзікиінуге (түйме, кнопка, сыдырма, жіпшелер, түйрегіштер, баулар, банттар, ілмектерсияқтызаттарсалынғанрамкалардыпайдаланаотырып) үйренеді. Ұқыптыбірнәрсеніқұюға, төгуге, ыдысжууға, айнасүртуге, киім – кешекжууға, шынүтікпен оны үтіктеуге, салаттаржасауға, көкөністертазалауға, кесуге, майдалауға, жаңғақашуға, аяқкиімтазалауға, біржерденекіншіжергетасымалдауғаөзіне – өзіқызмететугеүйретеді.

  1. Сенсорикааймағы:

Бұлаймақта бала қоршағанортанызерттеудеөзініңсезімдерінқолданабілугеүйренеді – осындағыматериалдарарқылыөзініңкөрусезімін (Түрлітүстікестелер, көлемі мен пішінінажыратуғаарналғанматериалдарт.б). Сипапсезусезімін (сипауүшінтақтайшалар,маталардыңқиындыларыныңжиынтығыт.б). Иіссезу (иістерібар жәшікшелер). Дәмсезу (дәмсезубанкашаларыт.б). Естусезіміне (шуылдайтынқорапшалар, музыкалықаспаптарт.б) жетілдіреді, солсияқтытемператураныажырату, заттардыңсалмағыныңайырмашылығынбілужәнеестесақтауқабілеттерінжаттықтырады.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *