ОҚУ – ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТІЗБЕГІ

 

 

«Электротехника колледжі» КМҚК

КГКП «Электротехнический колледж»

 

УТВЕРЖДАЮ

зам.директора по учебно-

производственной работе

________ Молдиярова А.Г.

«    »______________2019г

 

ОҚУ – ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫСЫНЫҢ

ТІЗБЕГІ

 

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ

 

 

Мамандығы:   0902000 «Электрлік және электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша)».

 

 

Біліктілік: 09010032 «Жарықтандыру және жарықтандырғыш желісі жөніндегі электромонтаждаушы»

09100012 «Электр машиналар жөніндегі электрмонтаждаушы»

0910022 «Күштік желісі мен электр жабдықтар бойынша электромонтаждаушы»

 

Топ: ЭЭО-231

Группа: ЭЭО-231

 

 

Ө/о шебері:   Қажиақпаров А.М.

Мастер П/О:  Қажиақпаров А.М.

 

Курсы: үшінші

Курс: трети                                                                                                      Cемей қ. 2019 – 2020ж.

 

 

Тақырыпты  өтетін  уақыты

Время (месяц) изучения темы

 

Бағдарлама №

Номера тем ( подтем) программы

Тақырыптың бағдарламаның аты

Наименование тем(подтем) программы

Тақырыпты өту үшін жіберілетін уақыт

( мин, сағат)

Время на изучения темы (подтемы)

в  часах, минутах

 

Өндірістік оқыту жұмыстары

Учебно-производственные работы

 

 

Жұмыстың күрделілігі  (Дәреже)

Сложность работы (разряд)

Уақыттың ,жұмыстыңнормасы

Рабочая норма  времени

Біроқушыға негізделген жұмыс саны

Количество работ (ШТ) на одного учащегося

Орындалғаны туралы баға

Отметка о выполнении

  Втомчисле
Барлығы

Всего

Нұсқаулыққа

На инструктаж

Жаттығуға

На упражнение

Өндірістік іс- шараларға

На производ. деятельность

 

 

Аты              Наименование

 

Сызба, бөлшектер №

№ моделей, чертеж

          1  2 3  4  5  6 7 8    9   10   11   12  13

 

 

ІI– жарты жылдық. Электромонтаждық шеберханадағы оқу

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    КМ 10. VI-семестр  Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электрмонтаждаушы біліктілігі бдойынша жұмыстың негізгі түрлері. 10 кВ дейін кернеудегі жинақы таратушы құрылғыларды тексеру.             1 2 2 1  
  1 Кіріспе әңгіме. Электрлік қауіпсіздік ережелері. 6 1 5   Шеберханада  жұмыс және өрт қауіпсіздігі.   1 2 2 1  
  2 1000 кВ дейін кернеудегі кешендік таратушы құрылғыларды тексеру. 12 2 10       1 2 2 1  
  2,1 1000 кВ дейін кернеудегі кешендік таратушы құрылғылар. 6 1 5       1 2 2 1  
  2,2 1000 кВ дейін кернеудегі таратушы құрылғыларды жөндеу және орнату жұмыстары. 6 1 5       1 2 2 1  
  3 10 кВ – КРУ ұяшығын тексеру. 18 2 10       1 2 2 1  
  3,1 10 кВ – КРУ ұяшығы жұмыс принципі. 6 1 5       1 2 2 1  
  3,2 10 кВ – КРУ ұяшығының электрлік сұлбалары. 6 1 5       1 2 2 1  
  3,3 10 кВ – КРУ ұяшығын монтаждау, жөндеу жұмыстары. 6 1 5       1 2 2 1  
  4  Бағаналық қосалқы станцияны кешендік жөндеу. 6 1 5       1 2 2 1  
    1000 В дейін кернеудегі аппаратура.             1 2 2 1  
  5 Сақтандырғыштар, шаппа қосқыштар және басқару батырмалары. 12 2 10       1 2 2 1  
  5,1 Сақтандырғыштар, шаппа қосқыштар. 6 1 5       1 2 2 1  
  5,2 Басқару батырмаларын монтаждау. 6 1 5       1 2 2 1  
  6 Электрмагниттік реле, контакторлар, магниттік және тиристорлық іске қосқыштар. Автоматтық ажыратқыштар. 18 2 10       1 2 2 1  
  6,1 Электрмагниттік реле, 6 1 5       1 2 2 1  
  6,2 контакторлар, магниттік және тиристорлық іске қосқыштар. 6 1 5       1 2 2 1  
  6,3 Автоматтық ажыратқыштар. 6 1 5       1 2 2 1  
    КМ 11. Таратушы құрылғылардың жабдығы.                      
  7 Қауіпсіздік ережелерімен және өндірістік санитариямен танысу. Айырғыштар және олардың жетектері.  Жүктеме ажыратқыштары және  олардың жетектері. 10 кВ дейінгі кернеу мен майлы ажыратқыштар. 12 2 10                
  7,1 Айырғыштар және олардың жетектері. 6 1 5                
  7,2 Жүктеме ажыратқыштары және  олардың жетектері. 10 кВ дейінгі кернеу мен майлы ажыратқыштар. 6 1 5                
  8 Майлы ажыратқыштардың жетектері. 6 1 5                
  9  Электр берілісінің әуе желілері және бағаналық трансформаторлық қосалқы станциялар. 6 1 5                
  10 Электр берілісінің әуе желілерін жинақтау туралы жалпы мәліметтер, Электр беріліс әуе желілерінің элементтерін жинақтау. 12 2 10                
  10,1 Электр берілісінің әуе желілерін жинақтау туралы жалпы мәліметтер. 6 1 5                
  10,2 Электр беріліс әуе желілерінің элементтерін жинақтау. 6 1 5                

 

Құрастырған өндірістік оқу шебері: ____________________________ Қажиақпаров А.М.

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *