Нимесилдің адам ағзасына әсері

 

Аннотация.

 

Мақала тақырыбы: Нимесил дәрісінің адам ағзасына әсері.

Мақала мәселесі:Мақалада тек қананимесил дәрісі туралы ғанаайтылмайды,сонымен бірге нимесилментуыстаскетонаф,нимесулид,Декскетопрофентрометамол,напроксен сияқты туыстасдәрілердің анальгетикалық әсерлерінсалыстырмалы түрде ашып көрстеткен.

Мақала композициясы:  кіріспе, негізгіжәне қорытынды бөлімдерінен тұрады.

Мақала мақсаты:нимесил дәрісінің адам ағзасына жанама әсерлерін көрсету.

Мақала кімдерге арналады?  Медицина қызметкерлеріне және медицина саласындағы студенттерге. Медицина,фармация бағытынақызығушылық танытатын адамдарға.

 

  Кіріспе бөлім

  Nimesil бүгінгі күні ең тиімді дәрілердіңбірі болып табылады. Айқынанальгетикалық әсерден басқа, препарат суық тию және ЖРВИ үшін антипиретикретінде белсенді қолданылады. [1]

   Негізгі бөлім

   Төменгі жақ буындарының жеделжарақаттан кейінгі артриті бар 64 науқасәртүрлі стероидты емес қабынуға қарсыпрепараттарды салыстырмалы қолдануарқылы емделді. «Нимесил» препаратыныңанальгетиктер, антипиретикалық және қабынуға қарсы әсері бар екендігідәлелденді, сонымен қатар «Индометацин» препаратымен салыстырғанда жанамаәсерлердің саны айтарлықтай аз. [2]

  Клиникалық зерттеу нәтижесібойынша,нимесилинді  «Индометацин» препаратымен салыстырғанда жанамаәсерлердің саны айтарлықтай аз екендігідәлелденді.

  Бірінші сатыдағы тізе буыныныңостеоартриті және бел омыртқасыныңостеохондрозы бар науқастардыневрологиялық белгілерсіз емдеудеНайведар мен Нимесил препараттарынқолданудың перспективалық клиникалықзерттеуінің нәтижелері берілген. [3]

Келесі мақалада Мультимодальдыанестезия жүйесінде Nyvedar қолданудыңтиімділігін нимесилмен салыстырыпкөрсеткен;

Пациенттер визуалды аналогтық шкала бойынша ауырсынудың айтарлықтайтөмендеуін анықтады. Мультимодальдыанестезия жүйесінде Nyvedar қолдануартроскопиялық араласудан кейінанестетиктерді енгізудің төмендеуіне және ауырсыну синдромының оң динамикасынаәкелді. Nyvedar препаратының тиімділігіНимесил препаратын қолдану тиімділігіненкем түспеді. [4]

 

Nimesil келесі жағдайларда тағайындалады:

* өткір ауырсыну синдромы;

* травмадан кейінгі ауырсыну;

* қабыну аурулары дене температурасыныңартуымен бірге жүреді;

* операциядан кейінгі кезеңде ауырсынусиндромы;

* Тірек-қимыл аппаратының аурулары(остеоартрит, ревматоидті артрит, бурсит , тономия және т.б.);

* бас ауыруы ;

* миалгия;

* гинекологиялық ауруларда ауырсынужәне қабыну;

инфекциялық және қабыну аурулары және т.б. [5]

 

 Мұндай препарат ресейлік нарыққа Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH ұсынған сульфонанилидтер класының стероидтыемес қабынуға қарсы препараты nimesilболып табылады. Негізгі белсендіингредиент, нимесулид, алғаш рет 1980 жылы тіркелді, ал 1985 жылы ол Италиядақолдануға рұқсат етілді және содан бері ең жиі тағайындалған NSAIDs бірі болды. [6]

 Нимесил препаратының артықшылығыоның COX-2-ні көбірек тежеу қабілетіболып табылады, осылайша анальгетиктержәне қабынуға қарсы әсерлер көрсетеді, ал COX-1-ге әсері аз дәрежеде болады. Бұл NSAID аналогтарымен салыстырғанданимесулидті қабылдаған кезде ең аз жанамаәсерлерді түсіндіреді [7]

 Бұл мақаладан қорытынды,Нимесилпрепаратын қолдану пациенттергеоперациядан кейінгі кезеңді ыңғайлы түрдеөткізуге мүмкіндік береді.

 Ресейде нимесулидтің емдік әсері мен қауіпсіздігіне зерттеулер соңғы 15 жылдажүргізілді,бұған дейін біз осы препараттыңсалыстырмалы тиімділігі мен қауіпсіздігінанықтайтын отандық клиникалықзерттеулерге шолуды жариялағанболатынбыз, 1995 жылдан 2009 жылғадейінгі кезеңде біздің елде 21 сынақ жүргізілді, онда нимесулид 200-ден 400 мг/тәулігіне дейін 7 күннен 12 айға дейінгімерзімге тағайындалды. (барлығы 1590 науқас), сонымен қатар, РД-мен ауыратыннауқастардан басқа стоматологиялықоперациялардан кейін жедел жарақат алған және урологиялық патологиямен ауыратыннауқастар да болды. .[8]

 Нимесулид-нимеселиннің белсендіингредиенті болып табылады.Яғни екеуінбірдей препарат деп айта аламыз.

 

 

 Клиникалық бақылауымыз барысындапериодонт тіндеріне хирургиялықараласулар кезінде операциядан кейінгікезеңді басқаруға арналған нимесил өзінанальгетиктер және қабынуға қарсыпрепарат ретінде жақсы дәлелдеді. Нимесил препаратын қолдану пациенттергеоперациядан кейінгі кезеңді ыңғайлы түрдеөткізуге мүмкіндік береді. [9]

 Бұл мақаладан көретініміз пациенттердіңешқайсысынданимесилпрепаратынақарсы ешқандай жанама эффекттерболмаған екен.

 Негізгі белсенді ингредиент — нимесулидтің антиоксиданттық қасиеті, сондай-ақ шеміршек пен сүйек тінінқалпына келтіру және қалпына келтірупроцестеріне жанама әсер ететінметаллопротеазаларды тежеу қабілеті кем емес. [10]

 Келесі мақалада:Пульпит пенпародонтитпен ауыратын науқастардыбіріктіріп емдеуде Кетанов препаратыныңанальгетикалық әсері айтылады.Кетонафмен нимесил екеуі де анальгетикалық әсерібар туыстас дәрілер қатарынажатады.Зерттеулер нәтижелері бойыншакетонаф пен нимесил өзара арасындағыанальгетикалық әсерлерін салыстырмалытүрде айтатын боламыз.

   Бұл клиникалық зерттеудің мақсатыпульпит пен периодонтитпен ауыратын 50 науқаста каналды толтырғаннан кейінгіемдеуден кейінгі ауырсынуға анальгин мен Кетановтың анальгетикалық әсерінсалыстыру болды. Клиникалық деректерКетановтың тиімділігін, жанама әсерлердіңжоқтығын көрсетті,Кетановты қабылдағанбарлық емделушілерде ауырсынудыңайқын төмендеуі байқалды, анальгин қабылдаған 20% пациентте анальгетикалықәсер анықталмады.  [11]

 N P Babaeva, D V Kuznetsov  аурудыбасудың ұзақтығы жайында айтқан болса I V Bezrukova, L N Gerchikov Пульпит пенпародонтитпен ауыратын науқастардыбіріктіріп емдеуде Кетанов препаратыныңанальгетикалық әсері жайында айтты,екінәтиже де дұрыс толық дәлелденді. [12]

 Кетанов пен трамальды операцияданкейінгі ауырсынуды басу тиімділігі ішқуысы мүшелеріне және төменгі аяқартерияларына операция жасалған 42 науқаста бағаланды. Ауыруды басатынәсердің даму уақыты мен ауыруды басудыңұзақтығы мен тереңдігісалыстырылды,сондай-ақ Дәрілікзаттардың әсерлері клиникалық тексерухаттамаларымен, гемодинамикалықөзгерістермен және сыртқы тыныс алудыңжәне қанның оттегімен қанығуының уақытағымымен салыстырылды. [13]

  Бұл мақаладағы Нәтижелер бойынша бізкетановтың жоғары анальгетикалық әсерінекөз жеткізе алдық.

 Келесі мақала бетінде өзара ұқсасНимесил мен Нимесулид дәрілерініңайырмашылығы жайлы айтылады:

 Нимесил» тек суда сұйылтуға арналғантүйіршіктер түрінде шығарылады, ал «Нимесулид» суспензия, гель және ішкеқабылдауға арналған таблеткалар түріндешығарылады. Фармакодинамика мен фармакокинетикаға келетін болсақ, дәрілермүлдем бірдей,екеуінде де сульфонанилидкласының бірдей белсенді заты бар. [14]

 Науқасты дәрігерге баруға мәжбүр ететінең көп таралған себеп — бұл барлық белгіліаурулардың шамамен 70% —ында жүретінауырсыну. Мақалада жедел және созылмалы ауырсынуды емдеудің негізгіпринциптері берілген. [15]

  Деректер жедел және созылмалыауырсынуды емдеуде стероидты емесқабынуға қарсы препараттың (NSAID) нимесулидінің тиімділігі мен қауіпсіздігітуралы берілген. Нимесулидтің әртүрліревматикалық ауруларда, сондай-ақмедицинаның басқа салаларында қолдануғамүмкіндік беретін әртүрлі әсер етумеханизмдері туралы деректер мен тәжірибелер ұсынылған. [16]

 Отандық дәрігерлердің нимесулидтіңтүйіршіктелген түрін қолданудың көп жылдық тәжірибесі дамудың жоғарықарқынын және жақсы төзімділікпенүйлесетін айқын анальгетикалық және қабынуға қарсы әсерлерін көрсетеді, бұл препаратты жедел емдеуде сәтті қолдануғамүмкіндік береді. [17]

 Диклофенак натрийі (ДС) тіпті ұзақ уақытбойы жедел және созылмалы ауырсынудыемдеу үшін жиі қолданылады. Көптегенжылдар бойы ДС қабынуға қарсықасиеттерінен басқа, жүйке тінініңуыттылығымен байланысты қасиеттерізерттелді. [18]

 Ресейде NSAID қолдану тәжірибесі, көптеген батыс елдерінен айырмашылығы, айтарлықтай ерекшеліктерге ие. Жалпы, ішкі аурулар клиникасында ауырсынудыемдеу анальгетиктердің үш класын — парацетамол, NSAID және опиоидтардықолдануға негізделген. [19]

 Декскетопрофен трометамол дәрісі мен нимесил екеуі де ауырсынуды басатындәрілер қатарына жатады.Келесі мақаладаекі дәріні салыстырмалы түрде көрсеткен:

 Декскетопрофен трометамол: оның ауырсынуды басатын дәрі ретіндегі рөлінрастайтын клиникалық дәлелдер бойынша, бекітілген көрсетілімдердегі екіпрепараттың да пайда мен тәуекелдіңжалпы арақатынасы оң болып қалады. Оның дәлелденген тиімділігі және бірнешерет дәлелденген әсерінің жылдам басталуыоның қауіпсіздік профилімен үйлесуідекскетопрофен трометамолдыәмбебаптығы жоғары қызықты балама етедіжәне оны бірінші қатардағы ауырсынудыбасатын дәрі ретінде қабылдаудықолдайды.[20]

 Құрамында декскетопрофен мен трамадолбар кешенді препараттар өте тиімдіауырсынуды басатын тандем болыптабылады және өткір ауырсынуды емдеудетрамадол мен парацетамол терапиясынақарағанда тиімдірек.[21]

 Дезоцин (Далган) – анальгетикалық әсерібар аминотетралин сериясыныңсинтетикалық опиоидты агонист-антагонисті.Нимесилмен бір туыстасболып келеді.

 Бүгінгі күні дезоцин Қытайдағы опиоидтыанальгетиктер нарығының 45%-ын алыпжатыр. Дезоциннің басым ауырсынудыбасатын дәрі болуымен қатар, дезоцинніңәсерін түсіндіру үшін белгілі бір зерттеулержүргізілген болатын,клиникалық деректероперациядан кейінгі ауырсынуды басуға арналған негізгі анальгетик немесетеңдестірілген анальгезияға арналғанқосымша ретінде дезоциннің тиімділігінанықтайды.[22]

 Біз ауырсынуды басатын дәрілердіңфармакокинетикасы мен фармакодинамикасына, сондай-ақ ЖҚҚ сезімталдығына байланысты гендердегінұсқалардың клиникалық әсеріне шолужасаймыз. Сонымен қатар, біз стероидтыемес қабынуға қарсы препараттарды және опиоидтарды терапевтік қолдануғаарналған фармакогенетикалық бағыттағыемдеудің ағымдағы ұсыныстарынталқылаймыз.[23]

 Келесі дәрі напроксен де нимесил туыстасболып келеді.

 Напроксен мүмкін болатын қабынуғақарсы ауырсынуды басатын дәрі болыпкөрінеді, өйткені оның басқа NSAID-пенсалыстырғанда жүрек-қантамырлық қауіппрофилі төмен. Асқазан-ішектен қан кетудің жоғары қаупін протонды сорғы тежегіштерін қолдану арқылы азайтуғаболады.[24]

 

 Диклофенак натрийі (ДС) тіпті ұзақ уақытбойы жедел және созылмалы ауырсынудыемдеу үшін жиі қолданылады. Көптегенжылдар бойы ДС қабынуға қарсықасиеттерінен басқа, жүйке тінініңуыттылығымен байланысты болды,негізгінейробиологиялық зерттеулеруыттылықтың биологиялық және патологиялық нәтижелерін түсінудіжақсартты,бірнеше зерттеулер жүйкежүйесінде DS-индукцияланғанцитотоксикалық әсерді ұсынды.[25]

 

Қорытынды бөлім

Қорытындылай келе, мақала жазубарысында мен нимесил дәрісінің адам ағзасының әртүрлі мүшелеріне қалай әсер ететіндігін дәлелдейтін зерттеулерді іздепқарастырдым.Мақалада тек қана нимесилдәрісі туралы ғана айтылмайды,соныменбірге нимесилмен туыстаскетонаф,нимесулид, Декскетопрофентрометамол,напроксен сияқты туыстасдәрілердің анальгетикалық әсерлерінсалыстырмалы түрде ашып көрстеткен.

Барлық мақаладағы материалдарментолықтай келісемін,себебі ол тәжірибелердәлелді түрде анықталып,оң нәтижелеріжазылған.

Мақаладағы авторлардыңтұжырамдамаларына қысқаша шолу:менТимофеев А.А. авторымен толықтай келісемін. Себебі, бұл мақала дәлелді түрдеөмірде тәжірибелі түрде дәлелденген екен. Оның мақаласы Төменгі жақ буындарыныңжедел жарақаттан кейінгі артриті бар 64 науқас әртүрлі стероидты емес қабынуғақарсы препараттарды салыстырмалықолдану арқылы емделді. «Нимесил» препаратының анальгетиктер, антипиретикалық және қабынуға қарсыәсері бар екендігі дәлелденді, соныменқатар «Индометацин» препаратыменсалыстырғанда жанама әсерлердің саны айтарлықтай аз екендігін тәжірибе түріндеанықтады.

 Клиникалық бақылауымыз барысындапериодонт тіндеріне хирургиялықараласулар кезінде операциядан кейінгікезеңді басқаруға арналған нимесил өзінанальгетиктер және қабынуға қарсыпрепарат ретінде жақсы дәлелдеді. Нимесил препаратын қолдану пациенттергеоперациядан кейінгі кезеңді ыңғайлы түрдеөткізуге мүмкіндік береді. Нимесилпрепаратын қолдану пациенттергеоперациядан кейінгі кезеңді ыңғайлы түрдеөткізуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ,мақала барысында нимесилдәрісінің адам ағзасына жанама әсерлерінашып көрсетеді

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *