Патриотизм ұлттық рухтың белгісі

Тəуелсіздік – еліміздің баға жетпес байлығы. Тəуелсіз – əлемдегі ең құдіретті сөз. Ел еркіндігі. Қазақстан тəуелсіздіктің бесігінде тербеліп жатқанына 31 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстан əлемде жеке дара дербез ел екенін дəлелдей білді. Өзінің белгі ленген шекарасы, діні мен тілі, мемлекеттік рəміздері мен ұлттық құндылықтары, мəд ениеті мен салт-дəстүрі бар тəуелсіз зайырлы елге айналды.
1991 жылы 16 желтоқсан əлем картасында жаңа жас Қазақстан Р еспубликасы пайда болды. Бұл тəуелсіздік қанша ғасырдан бері армандап келе жатқан бұрынғы ата-бабал арымыздың аңсаған арманы, аналарымыздың көз жасы. Қазақстанның тəуелсіздігін алғ аш мойындаған түбі бір Түркия елі. Тек бір ел ғана емес, барша əлем елдері мойын дап, қолдау көрсетті. Еркіндікке қол жеткізген жас мемлекеттің алдында жасалынатын көптеген жұмыстар тұрды. Өзінің ішкі жəне сыртқы саясатын, экономикасы мен валю тасын қалыптастыру сынды жауапты жұмыстар тұрды. Осының бəрін отыз жылда ор ындап, əлем жұртының алдында өзіннің даңқты ел екенін мойындата білді.
Тəуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тəуелсіздік – таңба сы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз.
Еліміз тəуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 31 жыл. Отыз бір жыл ішінде Қазақстан етек -жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан ке ле жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты м ен дəстүрі, мəдениеті мен экономикасы болд ы. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ер ліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық.
Арысы қазақ хандығынан бастап берісі егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғаст ырып келе жатқан, атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Жəнібек п ен Керейдің керген керегесін кілем үсті көтеріп, Отанды қастерлеп өту əрбір ұрпақты ң міндеті. Қазақта «Отансыз адам ормансыз бұлбұл» деген сөз бар. Орманы жоқ құст ың ұясы да, қонар бұтағы да жоқ. Дəл сол секілді тірлік кешу ортасы жоқ ұлттың ө мір сүруі мүмкін емес.
Тəуелсіздік»… Осынау тарихқа тұнған ұлы сөзді естігенде «Мен қазақпын» деген əрбі р жанның жүрегінде үлкен сезім орнайды. Себебі, сонау алмағайып кезеңдерде қазақ халқы үшін қымбатқа түскен, ғасырлар бойы ата-бабаларымыздың аңсаған арманы бо лған осы тəуелсіздік еді. Біз бұл кезеңді көрмесек те, қазақтың таңғажайып тарихын, деректерін оқу арқылы білеміз. Бұл қол жетпес бақытқа жету жолында Алаш ардақты ларының басын бəйгеге тіккені, əсіресе 1986 жылы болған Желтоқсан оқиғасына қаты сқан қайсар аға-апаларымыздың ұмытылмас ерліктері көз алдымызға елестейді.
Жер бетіндегі қарапайым тірі жандарға зер салсақ та, олардың өз бетімен ешкімге ба ғынышсыз тіршілік етіп жатқанын байқаймыз, тіпті көк байрағымыздың символы болғ ан қыран құс та аспанда еркін самғағысы келеді емес пе!
Тəуелсіздік – ащы термен келген тəтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің оты

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *