Мектепке дейінгі ұйымның жаңа оқу жылындағы ерекшеліктері

Мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, күні бойы балалардың физикалық белсенділігіне уақыт бөлінеді.
Мемлекеттік тілді меңгерту мақсатында күні бойы режимдік сәттерде Үлгілік оқу бағдарламасында айқындалған сөздік минимумды үйрету, түрлі балалар әрекетінде тәрбиеленушілердің ауызекі байланыстырып сөйлеуін дамыту, сондай-ақ қазақ халқының мәдениетімен, салттары мен дәстүрлерімен таныстыру, белсенді сөздікті байыту, сөздік нормаларды, мәдениетті қарым-қатынасты игерту ұсынылады.
Балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, күні бойы музыканы тыңдау, ән айту, әндерді жаттату, импровизация, ырғақты-музыкалық қимылдар, шулы балалар аспаптарында ойнау және басқа да музыкалық әрекеттерге уақыт бөлінеді.
*** С учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста в течение дня уделяется время на физическую активность детей.

*** В целях усвоения государственного языка в группах с другими языками обучения в течение дня в режимных моментах рекомендуется изучать с детьми словарный минимум, определенный в Типовой учебной программе, развитие устной связной речи воспитанников в различных видах детской деятельности, а также знакомство с культурой, обычаями и традициями казахского народа, обогащение активного словаря, овладение нормами речи, культуры общения.

**** С учетом возрастных особенностей детей в течение дня уделяется время на пение, слушание музыки, заучивание песен, импровизация, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах и другие виды деятельности.

1)тәрбиелеу-білім беру процесінің міндеттерін іске асыруды;

2) ұйымдастырылған іс-әрекеттің мазмұнын;

3) ұйымдастырылған іс-әрекетті тиімді кіріктіруді;

4) сабақтастық принциптерін, тәрбие мен оқытудың үздіксіздігін қамтамасыз етуді;

5)ұйымдастырылған іс-әрекеттің күтілетін нәтижелерін қамтиды.

Содержание Типовой учебной программы ДВО в соответствии с ТУП и Стандартом включает:

1)реализацию задач воспитательно-образовательного процесса

2) содержание организованной деятельности

3) эффективную интеграцию образовательной деятельности

4) обеспечение принципов преемственности, непрерывности воспитания и обучения

5) ожидаемые результаты организованной деятельности

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *