Тордан 3-6 м. қашықтыққа орналасып, допты тік қолмен ойынға қосу

Избасаров Ерболат Жаксыгалиевич

Сабақтың мақсаты:

 1. Волейбол ойыныережелерін, ойнаутехникасынжәне техника қауіпсіздігінүйретуарқылыоқушылардыңіскерлігінарттырып, дағдысынқалыптастыру.
 2. Оқушылардыңептілігіншапшаңдығындамыту.
 3. Оқушылардыңденетәрбиесінедегенбелсенділігін,қызығушылығынарттырып, ұйымшылдығын, олардысалауаттыөмірсалтынанасихаттап, жауапкершіліккетәрбиелеу.

Өтетінорны: Спорт зал

Сыныбы: 5 «б»-сынып

Сабаққакеректіқұрал-жабдықтар: Ысқырық, секундамер, волейбол торы, добы

Сабақтасқолданылатынәдістәсілдер: Үйретусабағы, жетілдіру

Р/С Сабақтыңтүрі: Бірегей

І. Кіріспе, дайындықбөлімі. 10-12 мин

Сапқатұрғызу; (1- қатарға) Оқушыларданспорттықкиіміноныңтазалығынажалпыдаярлығынабастыназараудару.

Оқушымәліметінқабылдау.

Сәлемдесу.

Сабақтыңтақырыбынайту, мақсатынтүсіндіру,

Жаттығулар техника қауіпсіздігінқатаңсақтау. Оқушыденежаттығуларбір-бірініңаяқтарынбаспау. Қатарданшықпаукерек. Жүгіргендеқолдыңүйлесімдіқимылдауынжетікқадағалау. Оқушылардыңжаттығудыдұрысорындалуынқадағалау. Көздіжұмбау. ТҚЕ қатаңсақтау. Жүгірукезіндебір-біріменсоқтығыспаукерек.

Саптаорындалатынпәрмендер «Солға !», «Оңға !», «Айнал!», «Айнал !» жаттығулары.

Жүрубағытындаорындалатынжаттығулар:

 1. Екіқолдыжоғарыкөтеріп, аяқтыңұшыменжүру.
 2. Екіқолдыалдығасозыпөкшеменжүру.
 3. Екіқолдыбелге, аяқтабанынныңішкі, сыртқықырыменжүру.
 4. Екіқолдыбелге, жартылайотыру.
 5. Екіқолдықұлаққа, толықотырыпжүреріненжүру.

Жүгіріпжасалатынжаттығулар:

 1. Екіқолдыбелге, аяқтыалдығ, аяқұшыменлақтыратізенібүкпей
 2. Екіқолдыекіжаққакотеріп, оңжақ, солжаққыры мен аяқтытіркестірежүгіру.
 3. Тізеніжоғары, қолалақаныналдығаұстаптізеніқолғажеткізіп.
 4. Жеңілжүгіру.
 5. Тынысалужаттығулары: Екіқолдыжоғарыкөтеріп, аяқтыңұшыменжүріп, екіқолдытүсіргенсәттетолықтабаны мен жүру.

Жалпыдамытужаттығулары (ЖДЖ):

4-5 қатарға туру, қозғалыста ж/е орнында.

А) Бастапқықалып-Б.қ. , қолбелде, аяқиықкеңдігінде

 1. Бастыалғаартқаеңкейіп, шалқайту 1-4, 1-4 рет.
 2. Бастыоңға, солғақарау 1-4, 1-4 рет.

Ә) Б.қ. екіқолиықта, аяқиықкеңдігінде.

1-4 алдығаайналдыру 5-8 артқаайналдыру

Б) Б. қ. Оңқолжоғарыда, аяқиықкеңдігінде.

1-2 қолдыалдығасермеу 3-4 қолдыартқасермеу

В) Б.қ. Екіқолдыалдығашынтақтанбүгіп, иыққақарсыұстап, аяқиықкеңдігінде. 1-2 рет. Алдығасермепкеру, 1-2 рет. оңға, 1-2 рет. Алдыға, 1-2 ретсолғасермепкеру.

Г) Б.қ. Екіқолдыалдығасозу, аяқиықкеңдігінде

5-8- қолдықайшылаймыз

Е) Б.қ. :Екіқолдыбелге, аяқиықкеңдігінде

1-4 белдіоңғаайналдыру 5-8 белдісолғаайналдыру

Ж) Б.қ. :Қолтізеде, аяқиықкеңдігінде

1-4 тізеніішкеайналдыру 5-8 тізенісыртқаайналдыру

З) Б.қ. :Қолтізеде, аяқиықкеңдігіндеҚолтізеде

1-4 тізеніішкеайналдыру 5-8 тізенісыртқаайналдыру

К) Б.қ. Екіқолдыалдығақұлыптаймыз, аяқтыиықкөлемінеқойып,

1-4 екіқолдыбілезігіненайналдырып, оңаяқтыңұшынақойыпайландыру. 5-8 екіқолдыбілезігіненайналдырып, солаяқтыңұшынақойыпайландыру.

 1. Негізгібөлімі 28-30 мин.

Спорт ойыны: Волейбол

«Тордан 3-6 м. қашықтыққаорналасып,

доптытөменненойынғақосу.»

Тақырыпбойынша ТҚЕ: Сапқа 1-қатарға турыпескертіп ТҚЕ айту. Волейбол жаттығуларыкезінде: Аяқ-қолдарынқайырыпалмау. Әройыншыөзаймақтарындаойнағаныабзал. Допқаталаспау, аяқтарынбаспау, итермеу. Ойыналаңындабастауышоқушыларыжоқекенінекөзжеткізу.

Тақырыптыңмазмұны: Тордан 3-6 м. қашықтыққаорналасып, доптытөменненойынғақосу. Оқушыларды 1, 2-қатарға бөліп, 1-қатардағы оқушылардытордыңарғыбеткейіне, 2-қатардағы оқушылардыбергіжағынақарама-қарсыорналасыптұрады. 1- допсоғушыойыншыныңжанындакедергіболмауыкерек. Қалғаноқушылар 1-2 метр қашықтуруыабзал. Доптысоғушыныңтурысы: солаяқтыалдығашығарыңқырап, солаяқақсызықтыңартынақойылады, дененікішкенеалдығаеңкейте туру. Бастыкөтеріп, көздісоғыплақтыратынаймаққадәлдеу. Оңқолдытөменгесалбыратып бос ұстап, күшиықтанжұмсалуытиіс, жұдырықтыңішкіжағыменсоғуқажет. Солқолдағыдопты 10-15 см. Көтеріпқалып, оңқолментөменненжоғарыіліпалыпсоғу. Оңқолдыкіндіктенасырағанасоғу, оданжоғарысоқсаондадопжоғарытөбегеұшады, егержұдырықтысолғақарайқисайтсаондадопсолғаұшады.

Ескерту: Егероқұшысолақайболса, ондаоңаяқалдығақойылады, солаяқсызықтыңартынақойылады. Қолдары да ауысады.

Әройыншылар 3-соққыдан жасайды.

III. Қорытындыбөлім 3-5 минут.

 1. Сапқатұрғызу.
 2. Демалуғаарналғанжаттығуларжасау.
 3. Сабақтықортындылау.
 4. Оқушылардыбағалау:
 5. Үйгетапсырма: ТҚЕ. Сақтайотырып « Үйде допсызтөменнен-жоғарығақолуысынасиатынтаспенжаттығу» қайталапжасау.
 6. Қоштасып, ұлдароңға, қыздарсолғабурылып спорт залданшығады.

Читайте также:

Добавить комментарий