Баланыңызбен бірге ойнаңыз

Омарбекова Сауле

Бала өміріндегіалғашқымектепкедейінгікезеңіоныңөсіпжетілуіндегіеңжауаптыкезең. Бұлкездебаланыңақыл – ой қабілеті, қасиеттеріжәнеэстетикалықсезімдеріқызықты, мазмұнды  сабақ, еңбек, ойынпроцесіндежан-жақтықалыптасады. Ойын – тәрбиеберудегіеңтиімдітәсілдердіңбірі.

«Балабақшадатәрбие беру бағдарламасында» баланыңденесі мен психикалықжетілуі, жекебасыныңдамуыүшінойынныңүлкенмаңызы бар.

Бала ойынарқылыкүш – жігерінжаттықтырып, қоршағанзаттар мен құбылыстардыңақиқатсырынұғынып, еңбекдағдысынаүйренебастайды, яғниболашақұрпақтыңтәрбиежолытәлімдікойыннанбасталады.

Ойын – оқыту ,өсіру, денсаулықтынығайтуменқатартәрбиегедағдыландырады. Көпшілікадамдарарасындаөмірсүру, айналасынақайырымды, адалболуға, қиналғанкездеқолұшынберугетәрбиелейді. Басқаадамныңсөзінтыңдауға, қуанышынбөлісуге, өзойыменбасқаадамныңойынсалыстырабілугежәнесыйластыққа, үлкенгежәрдемберіп, кішігеқамқорболуға, не жақсы, не жаманекенінайырабілуге баулу үшінсахналықойындардыпайдалануғаболады.

Ойын — өсіпкележатқан бала ағзасыүшінөтеқажет. Ойындабаланыңденекүшіартады, қолықатайып, денесішыңдалатүседі, көзіқырағыланады, зеректілігі, тапқырлығы, ынтасыартып, жетілетүседі.

Ойындабалалардыңұйымдастырушылықдағдыларықалыптасыпшыңдалады, ұстамдылығ, іскерлігідамиды.

Ойын – балаларүшінкүрделіәрекет. Денетәрбиесінемесе спорт сабақтарындабалаларғаойынныңбағытынбереотырып, оныңәділжәнедұрысөтуінқадағалағанжөн.

Өйткені, мұныңбалаларғасалауаттыөмірсалтынқалыптастырудатәрбиелікмаңызызор. Жан – жақтыдамығанденсаулығымықты дара тұлғалардытәрбиелеуежелден – ақ  халықдәстүрі.

Тәрбиешібалалардыңсәбишағынанбастап, денебітімініңдұрысжетілуінемәнберіп, дәстүрліжаттығулар мен қимылойынтүрлерінқолданабілгенідұрыс.

Ойынжасбаланыңденесінің  дұрысжетілуіне, күшті, төзімдібопөсуінетигізеркөмегі мол. Денеойындарыменайналысқанбалалардыңбұзақылықмінезкөрсетуінеуақытыболмай, керісіншеолардың ой жылдамдығы мен денебітіміқатардамыпсымбатты, сабырлыболатыныбелгілі.

Мектепкедейінгібалалардыңойынжаттығуларыменқатарсанауға, сөйлейбілуге, сөздікқорынбайтуғатигізерықпалызор.

Балалықшақкезіндегіойынбұлқызықтыәлем.

Бұләлемдеәлсізқорғаныжоқтыңмықтықайратыболады, ішпыстыратынжәнеқызықтыемеснәрселеркөңілді  жәнеқызғылықтыболыпшығады.

Бұлкезеңдеәр бала өзініңжаманқылықтарынбіледі, айналасынөтеәдемі, таңғаларлықтайқызықтыетеалады. «Меніменойнашы» дегенбалаларөтінішін  жиіестиміз.

Ата – ананаларкелісімбергенкездебір минут қасқыр, дәрігер, дүкенші, болыпойнаса, бала қуаныпқалады.

Балаларқиялдауарқылыойдантүрліойыншығарады. Ойынарқылыбалалардыңшығармалық ой – қиялы, елестетуқабілетішарықтайды.Ойын – тәрбиеқұралы.Ойынныңарқасында  жан-жағынқоршаған орта балағақостаушыболыптабылады. Мектепжасынадейінгі бала белсенді, ой – түсінігі мол болып, өзініңтәртібінбасқарабілсе, мектептежақсыоқиды., бірмақсатқажетеміндегенынтасыболса,балабойындағыталпыныстыдамытуға баса назараударуымызкерек.

Читайте также:

Добавить комментарий